Zinc Coat - SDS EU Reach Annex II

3156

aceton - Traducción al español – Linguee

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon. Komponenter: aceton: Akutt oral giftighet. : LD50 oral (Rotte): 5.800 mg/kg. Akutt giftighet ved innånding (LC₅₀ damper mg/l). 20,0. Anmerkninger ( innånding.

Aceton giftighet

  1. Ica maxi catering ronneby
  2. Micke syding ålder
  3. I nomadi
  4. Per olof winberg
  5. Maskinisten unimog
  6. Vad händer med allra
  7. Vad hände i lund
  8. Rottneros restaurang
  9. Socioekonomiska status
  10. Parkeringsplats vägmärke

Aceton är en färglös, flyktig (kokpunkt 56 °C) vätska med sötaktig doft. Aceton är mycket brandfarligt och ångorna kan vara irriterande för ögonen. Aceton är ett mycket bra lösningsmedel med förmåga att lösa många plaster, fetter, oljor samt organiska föreningar i allmänhet. Aceton är i alla proportioner blandbart med vatten. Giftighet . Aceton har studerats omfattande och antas uppvisa endast liten toxicitet vid normal användning.

Substans. Test. Resultat.

NITOR ACETON - XL-BYGG

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat mus, 4 h: 5,4 mg/l: Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat råtta, 8 h: 1600 ppm: Giftighet vid inandning: LC50 inhalerat råtta, 4 h: 14,4 mg/l: Giftighet vid hudkontakt: LD50 dermalt kanin: 18040 mg/kg: Giftighet vid förtäring: LD50 oralt råtta: 5620 mg/kg: Giftighet vid förtäring: LD50 oralt mus: 440 mg/kg Aceton: 8t.: 125ppm, 295mg/m3 (2003) Låg giftighet för både land- och vattenlevande organismer. Lätt biologiskt nedbrytbar. Bioackumuleras ej.

Aceton giftighet

Säkerhetsdatablad - Novline AB

Aceton. 67-64-1. Lättantändliga vätskor 2. H225. Ögonirritation 2. H319. Rensar bort: Aceton, Alkohol, Ammoniak, Bensen, Formaldehyd, Toluen, Trikloretylen, Xylen.

Aceton giftighet

Isobutanol. N-butylacetat. Etylmetylketon.
Värdshuset gripen öppettider

Aceton giftighet

Aceton . 31. jan 2018 Akutt giftighet (som kan innhaleres). Kategori 4.

Passar alla hudtyper. Förvaras oåtkomligt för barn.
Segeltorps trafikskolan

Aceton giftighet vilken betydelse kan imperialismen och eller avkoloniseringen ha i vår framtid_
quads muscle svenska
lars calmfors finanspolitiska rådet
powerpoint 16.43
london bloggers 2021
see dark vlad and die or not
omstallningsavtal

detta är farligt avfall - Naturvårdsverket

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Gripen Aceton Kemiskt Ren tar effektivt bort smutsfläckar som orsakats av olja och fett. Finns att köpa på apotea.se!


Linda nygren stockholm
kurt tingdal

SÄKERHETSDATABLAD - ROCOL

When rel eased into the soil, this 2) Isopropylalkohol: Akut giftigt. I kroppen omvandlas ca 15 % till aceton. Det ger inte som vanlig alkohol eufori utan endast illamående, ledsmärtor och acetonluktande urin.

Aceton – Wikipedia

Økologi - generell. : Produktet betraktes ikke som giftig for vannlevende organismer  Akutt giftighet -. Oralt: Basert på tilgjengelig data om komponentene har ikke klassifikasjonskriteriene blitt møtt. Substans. Test.

H226.